Praznici Neradni Dani Crnoj Gori

Neradni dani, državni praznici, vjerski praznici u Crnoj Gori – Montenegro 2019

01-02. 01. Nova godina – Utorak – Srijeda
01-02. 05. Praznik rada – Srijeda – Četvrtak
21-22. 05. Dan nezavisnosti – Utorak – Srijeda
13-14. 07. Dan državnosti – Subota – Nedjelja – Ponedjeljak

Vjerski praznici 2019:
07. 01.  Božić (Pravoslavni) – Ponedjeljak
21. 04. Uskrs (Katolički) – Nedjelja
28. 04.  Uskrs (Pravoslavni) – Nedjelja
04. 06.  Ramazanski Bajram – Utorak
11. 08.  Kurban Bajram – Nedjelja
25. 12.  Božić (Katolički) – Srijeda

Svi praznici u Crnoj Gori praznuju se dva dana, a neradni dani su i glavni vjerski praznici. Ukoliko je praznik nedjelja, neradna su dva naredna dana. Ukoliko je drugi praznični dan nedjelja, neradni je prvi naredni dan.

Neradni dani, državni praznici, vjerski praznici u Crnoj Gori – Montenegro 2020

01-02. 01. Nova godina – Srijeda – Četvrtak
01-02. 05. Praznik rada – Petak – Subota
21-22. 05. Dan nezavisnosti – Četvrtak – Petak
13-14. 07. Dan državnosti – Ponedjeljak – Utorak

Vjerski praznici 2020:
07. 01. Božić (Pravoslavni) – Utorak
12. 04. Uskrs (Katolički) – Nedjelja
19. 04. Uskrs (Pravoslavni) – Nedjelja
24. 05. Ramazanski Bajram – Nedjelja
31. 07. Kurban Bajram – Petak
25. 12. Božić (Katolički) – Petak

Praznici Neradni Dani Crnoj Gori

Crna Gora, zemlja u jugoistočnoj Evropi koja leži na obali Jadranskog mora. Graniči na istoku i sjeveroistoku sa Srbijom, na zapadu i sjeverozapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom i na jugoistoku sa Albanijom. Na jugozapadu je Jadransko more dijeli od Italije. Glavni, a ujedno i najveći grad je Podgorica, dok Cetinje ima status prijestonice.

Većina građana Crne Gore je pravoslavne vjere. Vjernici Srpske pravoslavne crkve su okupljeni oko Mitropolije crnogorsko-primorske i Eparhije budimljansko-nikšićke. U Crnoj Gori djeluje i Crnogorska pravoslavna crkva, koja sebe smatra nasljednicom pravoslavne crkve koja je postojala do 1920. kada je pripojena ujedinjenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Postoji i značajan broj sunitskih muslimana u državi koji imaju svoju Islamsku zajednicu Crne Gore. Katolički vernici su organizovane oko Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije.

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima, u našoj državi se praznuje 10 praznika, državnih i vjerskih, a Skupština bi uskoro trebalo da izglasa novi praznik, Dan rođenja Petra Drugog Petrovića Njegoša, 13. novembar

Po pra­vi­lu, slo­bod­ni da­ni za pra­zni­ke ga­ran­to­va­ni su za­po­sle­ni­ma u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, ta­ko da oni mo­gu ra­ču­na­ti na još je­dan od­mor po­red re­dov­nog. Ka­da se da­ni pra­zni­ka po­klo­pe sa rad­nim, on­da u su­šti­ni ima­mo 13 pra­znič­nih da­na, ubra­ja­ju­ći u to sve vjer­ske i dr­žav­ne pra­zni­ke.
Pre­ma Za­ko­nu o dr­žav­nim i dru­gim pra­zni­ci­ma, u na­šoj dr­ža­vi se pra­znu­je 10 pra­zni­ka, dr­žav­nih i vjer­skih, a Skup­šti­na bi usko­ro tre­ba­lo da iz­gla­sa no­vi pra­znik, Dan ro­đe­nja Pe­tra Dru­gog Pe­tro­vi­ća Nje­go­ša – 13. no­vem­bar.

Mu­sli­ma­ni u Cr­noj Go­ri ima­ju pra­vo na obi­lje­ža­va­nje dva vjer­ska pra­zni­ka i to Ra­ma­zan­ski baj­ram. wiki