Neradni Dani Crnoj Gori Praznici 2021 Montenegro

Praznici Neradni Dani Crnoj Gori

Neradni dani, državni praznici, vjerski praznici u Crnoj Gori – Montenegro 2021

30. 04. 2021. Veliki Petak – Petak
01. 05. 2021. Velika Subota – Subota
02. 05. 2021. Vaskrs – Nedelja
03. 05. 2021. Vaskršnji Ponedeljak – Ponedeljak
01-02. 05. 2021. Praznik rada – Subota – Ponedeljak
21-22. 05.2021. Dan nezavisnosti – Petak – Subota
13-14. 07.2021. Dan državnosti – Utorak – Srijeda

Vjerski praznici 2021:
04. 04.2021. Uskrs (Katolički) – Nedjelja
13. 05.2021. Ramazanski Bajram – Četvrtak
20. 07.2021. Kurban Bajram – Utorak
25. 12.2021. Božić (Katolički) – Subota

Svi praznici u Crnoj Gori praznuju se dva dana, a neradni dani su i glavni vjerski praznici. Ukoliko je praznik nedjelja, neradna su dva naredna dana. Ukoliko je drugi praznični dan nedjelja, neradni je prvi naredni dan.

Praznici Neradni Dani Crnoj Gori

Crna Gora, zemlja u jugoistočnoj Evropi koja leži na obali Jadranskog mora. Graniči na istoku i sjeveroistoku sa Srbijom, na zapadu i sjeverozapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom i na jugoistoku sa Albanijom. Na jugozapadu je Jadransko more dijeli od Italije. Glavni, a ujedno i najveći grad je Podgorica, dok Cetinje ima status prijestonice.

Većina građana Crne Gore je pravoslavne vjere. Vjernici Srpske pravoslavne crkve su okupljeni oko Mitropolije crnogorsko-primorske i Eparhije budimljansko-nikšićke. U Crnoj Gori djeluje i Crnogorska pravoslavna crkva, koja sebe smatra nasljednicom pravoslavne crkve koja je postojala do 1920. kada je pripojena ujedinjenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Postoji i značajan broj sunitskih muslimana u državi koji imaju svoju Islamsku zajednicu Crne Gore. Katolički vernici su organizovane oko Barske nadbiskupije i Kotorske biskupije.

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima, u našoj državi se praznuje 10 praznika, državnih i vjerskih, a Skupština bi uskoro trebalo da izglasa novi praznik, Dan rođenja Petra Drugog Petrovića Njegoša, 13. novembar

Po pra­vi­lu, slo­bod­ni da­ni za pra­zni­ke ga­ran­to­va­ni su za­po­sle­ni­ma u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, ta­ko da oni mo­gu ra­ču­na­ti na još je­dan od­mor po­red re­dov­nog. Ka­da se da­ni pra­zni­ka po­klo­pe sa rad­nim, on­da u su­šti­ni ima­mo 13 pra­znič­nih da­na, ubra­ja­ju­ći u to sve vjer­ske i dr­žav­ne pra­zni­ke.
Pre­ma Za­ko­nu o dr­žav­nim i dru­gim pra­zni­ci­ma, u na­šoj dr­ža­vi se pra­znu­je 10 pra­zni­ka, dr­žav­nih i vjer­skih, a Skup­šti­na bi usko­ro tre­ba­lo da iz­gla­sa no­vi pra­znik, Dan ro­đe­nja Pe­tra Dru­gog Pe­tro­vi­ća Nje­go­ša – 13. no­vem­bar.

Mu­sli­ma­ni u Cr­noj Go­ri ima­ju pra­vo na obi­lje­ža­va­nje dva vjer­ska pra­zni­ka i to Ra­ma­zan­ski baj­ram. wiki